Nhà thoáng

Thoáng ở đây không chỉ nói về không gian vật lý, mà còn về sự giao lưu tình cảm giữa các thành viên trong nhà, cả về quan niệm thẩm mỹ của chủ nhân. Đó là những điều kiện khá ưu đãi người thiết kế, để làm cơ sở tạo […]